ព៌ត័មាន & ព្រឹត្តិការណ៍
ថ្ងៃពុធ ៥រោច ខែភទ្របទ ឆ្នាំកុរឯកស័ក ពុទ្ធសករាជ ២៥៦៣ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី១៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩. ប្រជុំពិភាក្សាការរវាង អគ្គនាយកដ្ឋានសហប្រត្តិការអន្តរជាតិ និងគ្រប់គ្រងបំណុល នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញញវត្ថុ ក្រុមហ៊ុនហ្រ្គីនត្រេដ នៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម, ក្រុមហ៊ុនចិនហឺណាន់ និងធនាគារចិន(CEXIM BANK ) ស្តីពីគម្រោងនៃការជម្រុញផលិតកម្មស្រូវ និងការនាំចេញអង្ករ នៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា។ កិច្ចប្រជុំបានសម្រេចនូវលទ្ធផលល្អប្រសើរ ព្រមទាំងមានកិច្ចសហប្រត្តិបត្តិការយ៉ាងល្អពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​តំណរភ្ជាប់​​​​​
 
 

dd

CalendarView — JavaScript Calendar Widget
សម្រង់ការប្រៀបធៀបអង្ករពិភពលោក
(ធ្វើឱ្យទាន់សម័យ: 2019-សីហា-01)
ភាពខុសគ្នា អង្ករ
ផ្កាម្លិះ
អង្ករ
ក្រអូប
អង្ករ
គ្រាប់
វែង
អង្ករ
ស្រូវ
ពាក់
កណ្តាល
ផ្កាខ្ញី
5% 732 611 475 ... ...
10% ... ... 465 ... ...
15% ... ... 455 ... ...
A.1
Super
... ... 390 ... ...
A.1
Extra
Super
N/A N/A N/A N/A N/A
** All price in US$/MT,
CRF or Phnom Penh Port.
ស្ថិតិការនាំចេញ
(មករា- តុលា 2016)
ដោយ Metric Tons
ប្រចាំខែ 2017 2018 2019 2020
1.មករា 48,820 62,623 59,625 50,540
2.កុម្ភះ 60,731 47,809 52,861 86,049
3.មិនា 57.127 50,683 58,335 94,449
4.មេសា 45,716 36,239 42,942 69,304
5.ឧសភា 45,243 42,865 36,409 55,845
6.មិថុនា 30,925 31,318 31,366 41,563
7.កក្កដា 27,354 25,543 26,475 28,413
8.សីហា 56,274 44,558 34,032 22,130
9.កញ្ញា 49,776 47,626 56,541 40,572
10.តុលា 70,149 45,543 59,354 ---
11.វិច្ឆការ 70,122 62,433 56,209 ---
12.ធ្នូ 73,442 128,985 106,139 ---
ការនាំចេញ ប្រចាំឆ្នាំ 635,679 626,225 620,264 488,775
MOT- Sources: Secretariat One Window Service
(SOWS-REF) for rice export.