ចក្ខុវិស័យ
គោលដៅរបស់ក្រុមហ៊ុននេះគឺដើម្បីធ្វើឱ្យមានសន្តិសុខល្អនៃការស្បៀងអាហារនិងធានាតម្លៃទីផ្សារដែលមានស្ថិរភាពសម្រាប់រដ្ឋាភិបាល។ ក្រុមហ៊ុនចង់ធ្វើឱ្យការនាំចេញអង្ករកម្ពុជាកាន់តែច្រើននឹងក្លាយទៅជាលេខមួយនៅលើពិភពលោក។
តំណរភ្ជាប់
 
 

dd

CalendarView — JavaScript Calendar Widget
World Rice Quotes Comparison
(Update: 2020-January-01)
ភាពខុសគ្នា អង្ករ
ផ្កាម្លិះ
អង្ករ
ក្រអូប
អង្ករ
គ្រាប់
វែង
អង្ករ
ស្រូវ
ពាក់
កណ្តាល
ផ្កាខ្ញី
5% 732 611 475 ... ...
10% ... ... 465 ... ...
15% ... ... 455 ... ...
A.1
Super
... ... 390 ... ...
A.1
Extra
Super
N/A N/A N/A N/A N/A
** All price in US$/MT,
CRF or Phnom Penh Port.
ស្ថិតិការនាំចេញ
(មករា- តុលា 2016)
ដោយ Metric Tons
ប្រចាំខែ 2017 2018 2019 2020
1.មករា 48,820 62,623 59,625 50,540
2.កុម្ភះ 60,731 47,809 52,861 86,049
3.មិនា 57.127 50,683 58,335 94,449
4.មេសា 45,716 36,239 42,942 69,304
5.ឧសភា 45,243 42,865 36,409 55,845
6.មិថុនា 30,925 31,318 31,366 41,563
7.កក្កដា 27,354 25,543 26,475 28,413
8.សីហា 56,274 44,558 34,032 22,130
9.កញ្ញា 49,776 47,626 56,541 ---
10.តុលា 70,149 45,543 59,354 ---
11.វិច្ឆការ 70,122 62,433 56,209 ---
12.ធ្នូ 73,442 128,985 106,139 ---
ការនាំចេញ ប្រចាំឆ្នាំ 635,679 626,225 620,264 448,203
MOT- Sources: Secretariat One Window Service
(SOWS-REF) for rice export.