ព៌ត័មាន & ព្រឹត្តិការណ៍

2018-06-06


2018-01-12


2017-09-17


2017-09-18


2017-08-21


2017-07-21


2017-07-12


2017-07-05


2017-06-29


2017-06-23


2017-06-22


2017-06-14


2017-06-05


2017-05-29


2017-05-19

​​​​​​​​​​​​​​​​តំណរភ្ជាប់​​​​​
 
 

dd

CalendarView — JavaScript Calendar Widget
សម្រង់ការប្រៀបធៀបអង្ករពិភពលោក
(ធ្វើឱ្យទាន់សម័យ: 2014-សីហា-02)
ភាពខុសគ្នា អង្ករ
ផ្កាម្លិះ
អង្ករ
ក្រអូប
អង្ករ
គ្រាប់
វែង
អង្ករ
ស្រូវ
ពាក់
កណ្តាល
ផ្កាខ្ញី
5% 950 915 475 ... ...
10% ... ... 465 ... ...
15% ... ... 455 ... ...
A.1
Super
... ... 390 ... ...
A.1
Extra
Super
N/A N/A N/A N/A N/A
** All price in US$/MT,
CRF or Phnom Penh Port.
ស្ថិតិការនាំចេញ
(មករា- តុលា 2016)
ដោយ Metric Tons
ប្រចាំខែ 2015 2016 2017 2018
1. មករា 35.921 44.033 48.820 62.623
2. គុម្ភៈ 37.676 51.912 60.731 47.809
3. មិនា 75.867 66.275 57.127 ---
4. មេសា 51.719 39.550 45.716 ---
5. ឧសភា 41.842 32.558 45.243 ---
6. មិថុនា 40.800 33.862 30.925 ---
7. កក្កដា 28.492 24.087 27.354 ---
8. សីហា 29.819 27.799 56.274 ---
9. កញ្ញា 26.969 41.429 49.776 ---
10. តុលា 39.064 60.016 70.149 ---
11. វិច្ឆការ 48.748 58.168 70.122 ---
12. ធ្នូ 81.479 62.455 73.442 ---
ការនាំចេញប្រចាំឆ្នាំ 538.396 542.144 635.679 110,432
MOT- Sources: Secretariat One Window Service
(SOWS-REF) for rice export.