ព៌ត័មាន & ព្រឹត្តិការណ៍

2020-01-18


2020-02-21


2020-01-31


2019-12-19


2019-11-15


2019-10-30


2019-09-18


2019-09-17


2019-09-06


2018-06-06


2018-01-12


2017-09-17


2017-09-18


2017-08-21


2017-07-21

​​​​​​​​​​​​​​​​តំណរភ្ជាប់​​​​​
 
 

dd

CalendarView — JavaScript Calendar Widget
សម្រង់ការប្រៀបធៀបអង្ករពិភពលោក
(ធ្វើឱ្យទាន់សម័យ: 2020-មករា-០១)
ភាពខុសគ្នា អង្ករ
ផ្កាម្លិះ
អង្ករ
ក្រអូប
អង្ករ
គ្រាប់
វែង
អង្ករ
ស្រូវ
ពាក់
កណ្តាល
ផ្កាខ្ញី
5% 732 611 475 ... ...
10% ... ... 465 ... ...
15% ... ... 455 ... ...
A.1
Super
... ... 390 ... ...
A.1
Extra
Super
N/A N/A N/A N/A N/A
** All price in US$/MT,
CRF or Phnom Penh Port.
ស្ថិតិការនាំចេញ
(អង្ករកម្ពុជាត្រូវបាននាំចេញត្រឹមខែ ២០១៧ ដល់ ២០២០)
ដោយ Metric Tons
ប្រចាំខែ 2017 2018 2019 2020
1.មករា 48,820 62,623 59,625 50,540
2.កុម្ភះ 60,731 47,809 52,861 ---
3.មិនា 57.127 50,683 58,335 ---
4.មេសា 45,716 36,239 42,942 ---
5.ឧសភា 45,243 42,865 36,409 ---
6.មិថុនា 30,925 31,318 31,366 ---
7.កក្កដា 27,354 25,543 26,475 ---
8.សីហា 56,274 44,558 34,032 ---
9.កញ្ញា 49,776 47,626 56,541 ---
10.តុលា 70,149 45,543 59,354 ---
11.វិច្ឆការ 70,122 62,433 56,209 ---
12.ធ្នូ 73,442 128,985 106,139 ---
ការនាំចេញ ប្រចាំឆ្នាំ 635,679 626,225 620,264 50,540
MOT- Sources: Secretariat One Window Service
(SOWS-REF) for rice export.