ប្រវត្តិសង្ខេបរបស់ក្រុមហ៊ុនហ្រ្គីនត្រេដ
ក្រុមហ៊ុនហ្រ្គីនត្រេដ ហៅកាត់ថា "កហត" ត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាល បង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ ១៩៩៦ ដោយអនុក្រិតលេខ៧២ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី២៣ ខែវិច្ឆកា ឆ្នាំ១៩៩៨។ កហត ត្រូវបានរួមបញ្ចូលដោយក្រុមហ៊ុន របស់រដ្ឋចំនួន៤ គឺ៖ ក្រុមហ៊ុនស្បៀងកម្ពុជា, ក្រុមហ៊ុនសំភារៈបរិក្ឋារ, ក្រុមហ៊ុនប្រមូលទិញ និងក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនពាណិជ្ជកម្ម "កាំត្រង់" ដោយមានការដឹកនាំពីក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ៧រូប និងមន្រ្តីត្រួតពិនិត្យរដ្ឋ ១រូប ដែលតំណាងឲ្យក្រសួង ៥ គឺ តំណាងក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម១រូប, តំណាងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ១រូប, តំណាងទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី១រូប, តំណាងក្រសួងកសិកម្ម១រូប, និង តំណាងក្រសួងផែនកា ១រូប រួមទាំងតំណាងនិយោជិតរបស់ក្រុមហ៊ុន១រូប និងអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនហ្រ្គីនត្រេដផង។ កហត មានភារៈកិច្ចធ្វើពាណិជ្ជកម្ម និង សេវាកម្ម ទៅលើមុខទំនិញស្បៀង និង ម្ហូបអាហារជាមូលដ្ឋានដោយផ្ទាល់ នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌក្នុង និង ក្រៅប្រទេស។ កហត មាន ទំរង់ជាសហគ្រាសសាធារណៈ ដែលគ្រប់គ្រងផ្នែកបច្ចេកទេសដោយ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម និង ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដោយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុផងដែរ។
តំណរភ្ជាប់
 
 

dd

CalendarView — JavaScript Calendar Widget
World Rice Quotes Comparison
(Update: 2014-August-02)
ភាពខុសគ្នា អង្ករ
ផ្កាម្លិះ
អង្ករ
ក្រអូប
អង្ករ
គ្រាប់
វែង
អង្ករ
ស្រូវ
ពាក់
កណ្តាល
ផ្កាខ្ញី
5% 950 915 475 ... ...
10% ... ... 465 ... ...
15% ... ... 455 ... ...
A.1
Super
... ... 390 ... ...
A.1
Extra
Super
N/A N/A N/A N/A N/A
** All price in US$/MT,
CRF or Phnom Penh Port.
ស្ថិតិការនាំចេញ
(មករា- តុលា 2016)
ដោយ Metric Tons
ប្រចាំខែ 2016 2017 2018 2019
1.មករា 44,033 48,820 62,623 59,625
2.កុម្ភះ 51,912 60,731 47,809 52,861
3.មិនា 66.275 57.127 50,683 58,335
4.មេសា 39,550 45,716 36,239 42,942
5.ឧសភា 32,558 45,243 42,865 36,409
6.មិថុនា 33,862 30,925 31,318 31,366
7.កក្កដា 24,087 27,354 25,543 26,475
8.សីហា 27,799 56,274 44,558 34,032
9.កញ្ញា 41,429 49,776 47,626 56,541
10.តុលា 60,016 70,149 45,543 ---
11.វិច្ឆការ 58,168 70,122 62,433 56,209
12.ធ្នូ 62,455 73,442 128,985 ---
ការនាំចេញ ប្រចាំឆ្នាំ 542,144 635,679 626,225 514,125
MOT- Sources: Secretariat One Window Service
(SOWS-REF) for rice export.