ព៌ត័មាន & ព្រឹត្តិការណ៍
នៅថ្ងៃទី ១០ ដល់ ១៦ ខែកញ្ញាឆ្នាំ ២០១៧ ក្រុមហ៊ុនហ្រ្គីនត្រេដ បានបញ្ជូនបុគ្គលិកនិយោជិត ០១ រូប ទស្សនកិច្ចសិក្សា“ Study Visit to China on Small holder farming, grain reserve, rice fortification” at Beijing, Jiangsu, Nanjing, Wu xi in CHINA are holding by World Food Program between Cambodia and China.” នៅទីក្រុងប៉េកាំង ខេត្តជៀងស៊ូ ខេត្តណានជីង និងវ៉ូស៊ីនៅក្នុងប្រទេសចិនត្រូវបានកាន់កាប់ដោយកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោករវាងកម្ពុជានិងចិន។ ទស្សនកិច្ចសិក្សាសំខាន់ៗមានគោលបំណង: - លើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម្មក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្នជាពិសេសដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់កសិករឱ្យរីកចម្រើនកាន់តែងាយស្រួលដើម្បីការពារហានិភ័យរបស់កសិករក្នុងការផ្តល់បច្ចេកទេសថ្មីដល់កសិករស្វែងរកដៃគូទីផ្សារទីផ្សារកសិករនិងកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់សារធាតុគីមី នៅក្នុងវិស័យកសិកម្ម។ - ដើម្បីជំរុញផលិតកម្មកសិកម្មអោយដល់ "ការផលិតពូជស្បៀងមានលក្ខណៈស្តង់ដារ និងការគ្រប់គ្រងគុណភាពសុវត្ថិភាព" - រោងចក្រ Buhler Food (វ៉ូស៊ី) ខូអិលធីឌីកំពុងផលិត: ១- nutritional kernel ២- High fiber kernel ៣- Tea rice ៤- Low protein kernel ៥- Fortification rice and...rte.....

​​​​​​​​​​​​​​​​តំណរភ្ជាប់​​​​​
 
 

dd

CalendarView — JavaScript Calendar Widget
សម្រង់ការប្រៀបធៀបអង្ករពិភពលោក
(ធ្វើឱ្យទាន់សម័យ: 2019-សីហា-01)
ភាពខុសគ្នា អង្ករ
ផ្កាម្លិះ
អង្ករ
ក្រអូប
អង្ករ
គ្រាប់
វែង
អង្ករ
ស្រូវ
ពាក់
កណ្តាល
ផ្កាខ្ញី
5% 950 915 475 ... ...
10% ... ... 465 ... ...
15% ... ... 455 ... ...
A.1
Super
... ... 390 ... ...
A.1
Extra
Super
N/A N/A N/A N/A N/A
** All price in US$/MT,
CRF or Phnom Penh Port.
ស្ថិតិការនាំចេញ
(មករា- តុលា 2016)
ដោយ Metric Tons
ប្រចាំខែ 2016 2017 2018 2019
1.មករា 44,033 48,820 62,623 59,625
2.កុម្ភះ 51,912 60,731 47,809 52,861
3.មិនា 66.275 57.127 50,683 58,335
4.មេសា 39,550 45,716 36,239 42,942
5.ឧសភា 32,558 45,243 42,865 36,409
6.មិថុនា 33,862 30,925 31,318 31,366
7.កក្កដា 24,087 27,354 25,543 26,475
8.សីហា 27,799 56,274 44,558 34,032
9.កញ្ញា 41,429 49,776 47,626 56,541
10.តុលា 60,016 70,149 45,543 ---
11.វិច្ឆការ 58,168 70,122 62,433 ---
12.ធ្នូ 62,455 73,442 128,985 ---
ការនាំចេញ ប្រចាំឆ្នាំ 542,144 635,679 626,225 398,562
MOT- Sources: Secretariat One Window Service
(SOWS-REF) for rice export.