ព៌ត័មាន & ព្រឹត្តិការណ៍
លោក ចាន់ សុខទី អគ្គនាយក្រុមហ៊ុនហ្រ្គីនត្រេដ បានធ្វើជំនួបជាមួយ ប្រធានសមាគមពាណិជ្ជកម្មជប៉ុនប្រចាំនៅកម្ពុជា, លេខាទី២នៃឯកអគ្គរដ្ឋទូតជប៉ុននៅកម្ពុជា និង ខាងជេតត្រូ ពិភាក្សាលើការងារអង្ករនាំចេញរបស់កម្ពុជា ទៅទីិផ្សារអន្តរជាតិ ។ ក្នុងនោះលោកអគ្គនាយកបានផ្តល់ពត៌នៃកើនឡើងនៃការនាំអង្ករចេញរបស់កម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសចិន អ៊ឺរ៉ុប ជាដើមផងដែរ ជាពិសេសលើការងារដឹកជញ្ជូន។

​​​​​​​​​​​​​​​​តំណរភ្ជាប់​​​​​
 
 

dd

CalendarView — JavaScript Calendar Widget
សម្រង់ការប្រៀបធៀបអង្ករពិភពលោក
(ធ្វើឱ្យទាន់សម័យ: 2019-សីហា-01)
ភាពខុសគ្នា អង្ករ
ផ្កាម្លិះ
អង្ករ
ក្រអូប
អង្ករ
គ្រាប់
វែង
អង្ករ
ស្រូវ
ពាក់
កណ្តាល
ផ្កាខ្ញី
5% 950 915 475 ... ...
10% ... ... 465 ... ...
15% ... ... 455 ... ...
A.1
Super
... ... 390 ... ...
A.1
Extra
Super
N/A N/A N/A N/A N/A
** All price in US$/MT,
CRF or Phnom Penh Port.
ស្ថិតិការនាំចេញ
(មករា- តុលា 2016)
ដោយ Metric Tons
ប្រចាំខែ 2016 2017 2018 2019
1.មករា 44,033 48,820 62,623 59,625
2.កុម្ភះ 51,912 60,731 47,809 52,861
3.មិនា 66.275 57.127 50,683 58,335
4.មេសា 39,550 45,716 36,239 42,942
5.ឧសភា 32,558 45,243 42,865 36,409
6.មិថុនា 33,862 30,925 31,318 31,366
7.កក្កដា 24,087 27,354 25,543 26,475
8.សីហា 27,799 56,274 44,558 34,032
9.កញ្ញា 41,429 49,776 47,626 56,541
10.តុលា 60,016 70,149 45,543 ---
11.វិច្ឆការ 58,168 70,122 62,433 ---
12.ធ្នូ 62,455 73,442 128,985 ---
ការនាំចេញ ប្រចាំឆ្នាំ 542,144 635,679 626,225 398,562
MOT- Sources: Secretariat One Window Service
(SOWS-REF) for rice export.